Uitdaging:

Wetterskip Fryslân werkt al zijn wateropgaven in het landelijk gebied uit in watergebiedsplannen. Peilbeheer afgewogen via een GGOR-proces is daar een belangrijk onderdeel van. Resultaat is een uitvoeringsprogramma voor elk deelgebied waarin alle KRW- en NBW-opgaven, beheerknelpunten, verdrogingproblematiek, waterkwaliteit en overige aspecten integraal zijn uitgewerkt. Het Wetterskip heeft Antea Group gevraagd om de algemene programmamanager te leveren en de inhoudelijke uitwerking te verzorgen voor de watergebiedsplannen Koningsdiep (pilotgebied voor WF), Ameland, Schiermonnikoog, Vlieland en Gaasterland.

Oplossing: 

Antea Group levert vanaf 2008 de programmamanager aan Wetterskip Fryslân voor het programma watergebiedsplannen. Belangrijkste taken zijn het standaardiseren, begeleiden en aanbesteden van watergebiedsplannen. Daarvoor heeft de programmamanager beleid concreet vertaald in een formats en kaders. Ook heeft hij gezorgd voor een gestructureerde procesaanpak, regelmatig overleg met projectpartners en fungeert hij als interne vraagbaak bij WF.
De kennis en kunde in de vertaling van beleidskaders en ambities naar een concreet watersysteem heeft Antea Group ingezet bij de totstandkoming van de watergebiedsplannen Koningsdiep-West, Schiermonnikoog en Vlieland, en doet dit voor Ameland, Koningsdiep Oost en Gaasterland.

Resultaten: 

Antea Group heeft hier meerdere concrete resultaten geboekt:

  • Een uitgewerkt en praktisch toepasbaar programma voor watergebiedsplannen, begeleid door een Antea Group programmamanager;
  • Een vastgesteld pilot Watergebiedsplan: Koningsdiep West;
  • Vastgestelde watergebiedsplannen Schiermonnikoog en Vlieland;
  • Een voortvarende start bij de watergebiedsplannen Koningsdiep Oost, Ameland en Gaasterland.
Disclaimer: 
Met ingang van 1 januari 2014 hebben Advies- en Ingenieursbureau Oranjewoud en Oranjewoud Realisatie een nieuwe naam gekregen: Antea Group. Deze referentie betreft een project dat vóór 1 januari 2014 is uitgevoerd onder de naam Advies- en Ingenieursbureau Oranjewoud en/of Oranjewoud Realisatie. Uit juridisch oogpunt zijn de bedrijven niet gewijzigd; alleen de statutaire naam en handelsnaam zijn gewijzigd. Deze naamswijziging heeft geen consequenties voor de rechtsgeldigheid van deze en andere bestaande referenties.